Neem contact op met SBN Samen Beter Nieuwkoop
SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop SBN - Samen Beter Nieuwkoop

08-11 de begroting voor 2019-2022

08-11 de begroting voor 2019-2022 De begroting geeft de inkijk in de financiƫle situatie de komende vier jaren van onze gemeente. Wat Samen Beter er van vindt, lees je in de algemene beschouwing door ons raadslid Lizet Keyzers:

Voor ons ligt de begroting voor de komende vier jaren.

In de afgelopen zeven jaar tijd is onze gemeente gegroeid van zo’n 27.000 naar bijna 29.000 inwoners, omdat we veel woningen hebben kunnen bouwen. Gaan we de komende vier jaar er nog eens 1.000 inwoners erbij krijgen? In ieder geval wil Samen Beter doorgaan met het bouwen van woningen. Voor starters, jongeren, senioren en voor onze inwoners die een sociale huurwoning nodig hebben.

De grenzen aan groei en uitbreiding komen echter voor ons gevoel ook wel in zicht. Laten we dat goed bekijken in de omgevingsvisie.

- Denk aan ons landelijk gebied, natuur & recreatie en het Groene Hart.

- En na Langeraar Noord-West en Buytenwegh, raken we buiten onze dorpen uitgebouwd. Laten we op die locaties goed voor doelgroepen bouwen.

- Maar zeker denken we daarbij ook aan de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rondom onze wegen, vaak door onze dorpen. Fijn dat er vanuit de rapporten over landbouwverkeer en naar de verkeersveiligheid op de kanaalwegen, nu gewerkt gaat worden aan een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Met daarin ook aandacht voor fietsverkeer en openbaar vervoer. Ook de knelpunten in de verkeersveiligheid zoals die door onze inwoners gemeld worden, blijven voor ons prioriteit houden.

- Ook het voor onze regio economisch zo belangrijke Schiphol, nadert zijn grenzen: gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving zijn belangrijke graadmeters. Samen Beter Nieuwkoop ziet ook kansen voor de leefomgeving in hardere wet- en regelgeving gericht op schoner en stiller vliegverkeer. Uitplaatsingen naar andere luchthavens of zelfs het verplaatsen van Schiphol naar een andere locatie? Veiligheid, leefbaarheid en gezondheid in onze dorpen! Maar ook enkele mogelijkheden voor uitbreiding met woningbouw in de toekomst, vinden wij belangrijk.

Omdat de leefomgeving hot topic voor onze inwoners is, dienen wij een motie in over bladkorven. Iets dat we NIET in de financiële meningvormende raden in bespreking hebben gebracht. Omdat dit pas daarná op ons pad kwam. Dit jaar vielen de blaadjes namelijk wat later van de bomen af. Wij willen het college vragen om een proef met bladkorven te doen in het seizoen waarin de bladeren van de bomen vallen. Op een locatie waar daar behoefte aan is. Dan kunnen we daarna kijken of we verder gaan met bladkorven. Voor - na alle aandacht afgelopen jaar aan onkruidbestrijding - een nóg schonere openbare ruimte en voor schonere tuinen in het najaar. Daar maken we veel inwoners blij mee.

Dan het sociaal domein. De jeugdzorg. Wij zien in de begroting het grote negatieve financiële effect van het loslaten van het solidariteitsbeginsel door Leiden en enkele andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. Wij maken ons daar grote zorgen over. Wij willen het college vragen om na te gaan of de jeugdzorg in onze gemeente wel regionaal geregeld moet worden, of dat dat misschien toch beter lokaal, zélf, te regelen is. En, zijn er voorbeelden van gemeenten waar wij daarover inspiratie kunnen opdoen?

Ook werkt de regio aan aanpassing van de regels voor de woonruimte verdeling. Samen Beter Nieuwkoop stelt daarbij op voorhand dat een regionale woonmarkt vanzelfsprekend goede regels nodig heeft. Aan de maatwerk mogelijkheden die we vaak inzetten bij nieuwe sociale huurwoningen, voor onze inwoners uit het betreffende dorp, willen we beslist vasthouden. De huisvesting van speciale doelgroepen met een specifieke zorgbehoefte, moet wat Samen Beter betreft, lokáál geregeld worden. Daar zouden wij graag zoveel mogelijk solidair zijn aan onze eígen inwoners. En NIET te solidair met probleemsituaties uit andere gemeenten. Samen Beter wil onderdak bieden aan, en bouwen voor de Nieuwkoopse doelgroepen, de doelgroepen uit onze eigen gemeente.

Ook de mogelijkheden voor het mantelzorgwonen moeten verbeterd worden. Welke belemmeringen ervaren onze inwoners met de huidige regels en procedures en hoe kunnen we die oplossen?

Om verder bij te dragen aan het welbevinden van onze inwoners, hebben wij sporten en bewegen op recept enkele weken terug ingebracht als bespreekpunt. Het is wel duidelijk geworden dat dit flinke uitdagingen zijn. Wij willen het college vragen of gesprekken met partijen over hoe te komen tot sporten en bewegen op recept, alvast opgepakt kunnen worden. Vooruitlopend op een visie op sporten en bewegen. En daarbij zeker ook te kijken naar de mogelijkheden van welzijnscoaches en beweegcoaches in de zorg. Gemeente Gorinchem was recent winnaar van het “beste initiatief op sport- en beweeggebied” met een beweegcoach in de zorg. Dat werd gezien als een schoolvoorbeeld van een eenvoudig idee met een grote uitwerking.

Een ander onderwerp dat wij inbrachten als bespreekpunt was de begraafplaatscapaciteit. Dit omdat de openbare begraafplaatsen Nieuwveen en Zevenhoven op de nominatie staan om te zijner tijd te sluiten vanwege grondwater- en andere technische vraagstukken.

College, u gaat een beheerplan voor de begraafplaatsen opstellen zo begrijpen wij. Wilt u dan nog eens heel goed en actueel bekijken, of en op welke wijze alle openbare begraafplaatsen kunnen blijven bestaan. Wij zien graag dat voor onze inwoners de huidige mogelijkheden blijven bestaan om begraven te kunnen worden in het eigen dorp.

 

Het Noordse Buurt initiatief van het college om op zoek te gaan naar een paar grotere gebiedspartijen, zoals het waterschap en natuurmonumenten, volgen wij met heel veel belangstelling. Wij vragen het college daarbij goed samen te werken met de dorpsraad-werkgroep Noordse Buurt.

 

Ik kom tot een afsluiting. Een ruime maand terug hebben we als raad een belofte opgesteld. Daarin hebben we afgesproken aandacht te geven aan dat, wat belangrijk is voor Nieuwkoop, en aan de mensen voor wie dat belangrijk is.

Samen Beter Nieuwkoop spreekt daarbij de wens uit om als raad méér op pad en op werkbezoek te gaan bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen/organisaties. Laten we als raad geregeld uit het gemeentehuis stappen, en nóg meer dan nu de samenleving in gaan.

de link naar de begroting:

https:/nieuwkoop.begroting-2019.nl/

SBN